Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 17 de novembre de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 10, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de novembre de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

ALCALDIA

 

Previ.- Exposició per part de la Síndica de Greuges de l’informe de l’any 2021 de la ciutat de Manresa, segons el conveni de col·laboració signat en data 18 d’octubre de 2017 entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 9, del dia 20 d’octubre de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 15616, de 21 d’octubre de 2022, sobre aprovació de la cinquena modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2022. (AJT.DCP 79/2022).-

 

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 15869, de 26 d’octubre de 2022, sobre delegació expressa i puntual a la regidora Rosa M. Ortega Juncosa per autoritzar un matrimoni civil el 3 de desembre de 2022.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 14749, de 6 d’octubre de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble ubicat al carrer Baixada de la Seu, núm. 4. (AJT.DCP 78/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 15304, de 14 d’octubre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2022, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 30/2022).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 15305, de 17 d’octubre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2022, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 32/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16058, de 31 d’octubre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2022, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 33/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16502, de 8 de novembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2022, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 35/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 d’octubre de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Setembre 2022. (INT.DON 27/2022).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 3 de novembre de 2022, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 3r trimestre de 2022. (INT.DON 28/2022).-

 

2.10.-   Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 3 de novembre de 2022, de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 3r trimestre de 2022. (INT.DON 26/2022).-

 

2.11.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 31 d’octubre de 2022, sobre modificació del  Pla Anual de Control Financer – Exercici    2022, elaborat per la Intervenció Municipal. (INT.DON 29/2022).-

 

2.12.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de novembre de 2022, sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 3r trimestre 2022. (TRE.MOR 4/2022).- 

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació dels mesos de desembre de 2022 i de gener de 2023. (SGR.CTP 20/2022).-

 

3.2.-     Prendre coneixement de la sol·licitud del regidor Antoni Massegú Calveras, per percebre l’assignació que li correspongui en concepte d’indemnització per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del quals formi part, amb efectes 1 de novembre de 2022. (AJT.DIC 110/2022).-

 

3.3.-    Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de l’actualització del règim econòmic dels càrrecs electes municipals. (AJT.DIC 113/2022).-

 

3.4.-     Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Mariona Homs Alsina a la percepció de qualsevol assignació econòmica derivada de la seva condició de regidora. (AJT.DIC 112/2022).-

 

3.5.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de designació de representants de la corporació en diferents organismes i entitats que requereixen representació municipal, en substitució de la regidora Mariona Homs Alsina. (SGR.CTP 22/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de deixar sense efectes la plurianualitat aprovada pel Ple de 21 de juliol de 2022, en relació amb el «Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (nous accessos i altres àmbits) Fase B». (AJT.DIC 107/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 5070/2022).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 34/2022).-

 

4.1.4.- Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 37/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 37/2022).-        

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de deixar sense efectes, durant l’any 2022, el límit de 80 hores de serveis extraordinaris del personal de la Policia Local. (AJT.DIC 111/2022).-

 

4.2.2.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 114/2022).-

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’elevar a escriptura pública el contracte privat de cessió d’ús i gaudi de la plaça d’aparcament núm. 282, situada a l’aparcament de la plaça Porxada. (CON.EXE 107/2022).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del PEUPM Fitxa 004 Jutjats de Primera Instància (PLA.PES 4/2022).-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revocació de l’encomana de gestió del servei de recollida selectiva de residus de paper i cartró, vidre i envasos lleugers de Manresa al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. (AJT.DIC 101/2022).-

 

5.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni d’encomana de gestió entre el Consorci el Bages per a la Gestió de Residus i l’Ajuntament de Manresa per a  l’execució d’activitats de caràcter material o tècnic relatives a la gestió de residus. (AJT.CNV 81/2022).-

 

5.2.3.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de la modificació del contracte dels serveis de recollida de residus municipals i neteja viària del municipi de Manresa, per tal d’incloure-hi la recollida de voluminosos fins el 31 d’octubre de 2023. (CON.EXE 121/2022).-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

6.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la contractació del subministrament que consisteix en l’arrendament d’un vehicle híbrid, en el marc de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. (CON.LIA 46/2022).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús corresponent als locals 1 i 2, ambós de titularitat municipal, ubicats al c. Pau Casals, s/n, al barri de la Parada, a favor del Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central. (PAT.EXE 46/2022).-

 

7.2       Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local situat al c. Cascall núm. 16, al Barri dels Comtals, a favor de l’Associació de Veïns els Condals. (PAT.EXE 48/2022).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-   Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, i Fem Manresa per a l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.-

 

9.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 47, 48, 49, 51 i 52, dels dies 7, 11, 18 i 25 d’octubre i 2 de novembre de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 44, del 20 de setembre de 2022.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

(*17*)Imatges relacionades

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 17 de novembre de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: