Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 17 de febrer de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de febrer 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 1, del dia 27 de gener 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1210, de 3 de febrer de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, els dies 4, 5 i 6 de febrer de 2022. (SGR.ABS 1/2022).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1212, de 3 de febrer de 2022, sobre adscripció del regidor Antoni Josep Valentí Moll al Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP). (SGR.CTP 2/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1213, de 3 de febrer de 2022, sobre adscripció del regidor Antoni Josep Valentí Moll a les Comissions Informatives municipals. (SGR.CTP 3/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1217, de 3 de febrer de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2022, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 1/2022).-

 

2.5.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 27 de gener de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Desembre 2021. (INT.DON 2/2022).

 

2.6.-     Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 31 de gener de 2022, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2021.   (INT.DON 4/2022)

 

2.7.-     Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 de febrer de 2022, de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 4t trimestre de 2021. (INT.DON 3/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de febrer de 2022, sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 4t trimestre 2021. (TRE.MOR     1/2022).- 

 

 

3.         ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat mercantil Aigües de Manresa SA, per a la concertació d’un préstec amb Caixabank, per al finançament d’inversions per a l’any 2021. (AJT.DIC 10/2022).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del règim econòmic dels càrrecs electes municipals, amb efectes 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 5/2022).-

 

3.3.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del règim de dedicació exclusiva i parcial de determinats membres de la Corporació, amb efectes 1 de febrer de 2022. (AJT.DIC 13/2022).-

 

3.4.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la designació de representants de la corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. (SGR.CTP 5/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris. (AJT.DIC 7/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’acord de Ple del dia 18 de novembre de 2021, sobre la classificació del Sector Públic local depenent de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 11/2022).-

 

4.2       Regidoria delegada de Presidència

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau,

de la pròrroga del contracte del servei de retirada, eliminació i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les dependències municipals i de l’arxiu. (CON.EXE 83/2021).-

 

4.3       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2022. (AJT.DIC 8/2022).-

 

4.3.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 3/2022).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1                   Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació Puntual del POUM, modificacions puntuals de la normativa”. (PLA. POU 2/2021).- 

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases especifiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a les activitats realitzades anualment. (SUB.BCO 3/2022).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

7.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2022.- (SUB.BCO 4/2022).-

 

7.2       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del document programàtic “Estratègia local pel Dret a l’Alimentació”. (OSC.SSO 2/2022).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa en defensa del cànon de residus a Catalunya.-

 

8.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport a les encausades per la vaga del 8 de març de 2019 del Bages i el Moianès.-

 

8.3.-     Proposició del Grup Municipal del PSC en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran a Manresa.-

 

 

9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 2, 3 i 5, dels dies 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2022,  i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 59, del dia 21 de desembre de  2021.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 17 de febrer de 2022
Etiquetado en:                            
× +info?
A %d blogueros les gusta esto: