Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 16 de març de 2023


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Per tot això, com alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 3, amb caràcter ordinari, per al dia 16 de març de 2023, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 2, del dia 16 de febrer de 2023.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2724, de 17 de febrer de 2023, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2023, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 7/2023).-

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2725, de 17 de febrer de 2023, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2023, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 8/2023).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3285, de 28 de febrer de 2023, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2022. (INT.LIQ 1/2023).-

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 17 de febrer de 2023, sobre els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022. (INT.DON 1/2023).-

 

2.5.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de febrer de 2023, sobre resolució de discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la   fiscalització de l’exercici 2022. (INT.DON 5/2023)

 

2.6.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de febrer de 2023, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Gener 2023. (INT.DON 6/2023).

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2332, de 10 de febrer de 2023, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per tapiar les dues portes d’accés a l’edifici i totes les finestres i balconeres de la planta primera de l’immoble ubicat al carrer Sant Bartomeu, núm. 61-63. (AJT.DCP 11/2023).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2611, de 15 de febrer de 2023, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de substitució de les bigues afectades en el sostre dels lavabos del Cementiri Municipal. (AJT.DCP 13/2023).-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2570, de 14 de febrer de 2023, sobre aprovació del Protocol d’actuació del Carnestoltes Infantil 2023. (AJT.DCP 12/2023).-

 

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3076, de 23 de febrer de 2023, sobre aprovació del Protocol d’actuació en emergències de la Fira de l’Aixada 2023. (AJT.DCP 19/2023).-

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes d’abril de 2023. (SGR.CTP 6/2023).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del règim econòmic dels càrrecs electes municipals, amb efectes 1 de gener de 2023. (AJT.DIC 40/2023).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor d’un proveïdor. (INT.FIS 8319/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals. (AJT.DIC 27/2023).-

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2023, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 09/2023).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2023, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 10/2023).-

 

4.1.5.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2023, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 12/2023).-

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Director de Participació Ciutadana de Manresa. (AJT.DIC 31/2023).-

 

4.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 42/2023).-

 

4.2.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes 1 de gener de 2023. (AJT.DIC 38/2023).-

 

4.2.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de diversos llocs de treball de personal funcionari i laboral l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 39/2023).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada de Ciutat Verda i Urbanisme

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió d’ús de diversos espais de l’immoble ubicat al carrer de l’Arquitecte Oms, núm .5 de Manresa (Casa Lluvià), a favor de la Demarcació de Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. (PAT.CUS 1/2022).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM, àmbits i sectors. (PLA.POU 1/2023).

 

5.2       Regidoria delegada de Mobilitat i Projectes Urbans

 

5.2.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla de mobilitat urbana sostenible de Manresa. (AJT.DIC 35/2023).

 

5.2.2    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa. (CON.EXE 115/2022).

 

5.3       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent

 

5.3.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de la garantia definitiva del contracte que consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot número 1. (CON.EXE 122/2022).

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada d’Habitatge

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions a les comunitats de persones propietàries ubicades en els Entorns Residencials de Rehabilitació Programada.(SUB.BCO 8/2023).-

 

6.2       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

6.2.1-   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat a l’antiga església de Casa Caritat, a favor de l’entitat Colla Castellera Tirallongues. (PAT. EXE 4/2023).-

 

6.3       Regidoria delegada d’Esports

 

6.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, dels resultats i liquidació de beneficis de la concessió d’obra pública del Complex Nord les Bases, relatius als exercicis 2019, 2020 i 2021. (CON.EXE 19/2023).-

 

6.3.2    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la presentació de la candidatura de Manresa com a Ciutat Europea de l’Esport 2024. (OSC. ESP 1/2023).

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1       Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per impulsar un Pla de Xoc de foment del català.

 

8.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 6, 7, 9 i 10, dels dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2023,  i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 4, del 24 de gener de 2023.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

Documents relacionats

(*16*)Imatges relacionades

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del 16 de març de 2023
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: