Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 22 de setembre de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.
  • Acord del ple de 21 de juliol de 2022, que modifica la data de la sessió del ple ordinari del mes de setembre de 2022

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 8, amb caràcter ordinari, per al dia 22 de setembre de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 7, del dia 21 de juliol de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10884, de 21 de juliol de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 21/2022).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 11608, de 4 d’agost de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 23/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11872, de 18 d’agost de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 24/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13468, de 16 de setembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 27/2022).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13302, de 14 de setembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 28/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11148, de 26 de juliol de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per vacances, durant el període comprès entre l’1 i el 14 d’agost de 2022, ambdós inclosos.- (SGR.ABS 13/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 12782, d’1 de setembre  de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant el període comprès entre el 2 i el 5 de setembre de 2022, ambdós inclosos.- (SGR.ABS 14/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 8986, de 15 de juny de  2022, sobre aprovació de la segona modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2022. (AJT.DCP 52/2022).-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 11712, 10 d’agost de 2022, sobre aprovació de la tercera modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2022. (AJT.DCP 59/2022).-

 

2.10.-   Donar compte de la Resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, núm. 11540, de 2 d’agost de 2022, sobre contractació en règim laboral temporal i per màxima urgència, d’una Tècnica de Grau Mitjà de Gestió Especialitzada, especialista en gènere i diversitat. (AJT.DCP 58/2022).-

 

2.11.- Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11889, de 19 d’agost de 2022, sobre designació de lletrada municipal i atorgament de poders per a plets a favor d’una funcionària, Tècnica d’(*22*)ó General, adscrita al Servei d’Organització i Recursos Humans. (AJT.DCP 60/2022).-

 

2.12.-   Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 18 d’agost de 2022, de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 2n trimestre de 2022. (INT.DON 20/2022).-

 

2.13.-   Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 18 d’agost de 2022, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2022. (INT.DON 21/2022).-

 

2.14.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 18 d’agost de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Juny 2022. (INT.DON 22/2022).-

 

2.15.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 5 de setembre de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Juliol 2022. (INT.DON 23/2022).-

 

2.16.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 9 d’agost de 2022, sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 2n trimestre de 2022. (TRE.MOR     3/2022).  

 

2.17.-   Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 10752, de 20 de juliol de 2022, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc de la nau de l’antic magatzem del Passatge Dipòsits Vells, 11. (AJT.DCP 56/2022).-

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a l’aprovació d’una Oferta Pública d’Ocupació Parcial per a l’any 2022, per proveir una plaça de peó a jornada completa i per a realitzar el corresponent procés selectiu. (SGR.ENS 5/2022).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l’Organigrama Funcional de l’Ajuntament de Manresa – Òrgans de Direcció i Coordinació. (SGR.CTP 19/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elevació dels percentatges per hacer frente el caràcter plurianual de les despeses derivades del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per a la prestació del Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV). (AJT.DIC 68/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdits a favor d’un proveïdor. (INT.FIS 4756/2022).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 25/2022).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 26/2022).

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2022. (AJT.DIC 77/2022).-

 

4.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 78/2022).-

 

4.3       Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

4.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del contracte de subministrament que consisteix en l’arrendament de tres vehicles de serveis policials híbrids endollables. (CON.LIA 42/2022).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la 4a modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i protecció contra la legionel·la dels  equipaments municipals. (CON.EXE 92/2022).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de  la 4a modificació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals (CON.EXE 101/2022).-

 

5.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en la recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi de Manresa. (CON.LIA 53/2021).-

 

5.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del POUM, Hospital de Sant Andreu. (PLA.POU 3/2022).-

 

5.1.5.-  Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del “Pla Especial Urbanístic de definició i concreció de les condicions d’ordenació i edificació de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) (PLA.PES 1/2022).-

 

5.1.6.-  Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució, núm. 11484, del tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 29 de juliol de 2022, referent a l’aprovació de la reducció temporal de les tarifes del transport públic urbà, pel període de setembre a desembre de 2022. (AJT.DIC 76/2022).-

 

 

 

6.         PROPOSICIONS

 

6.1.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, i del regidor no adscrit Miguel Cerezo Ballesteros, per a la conversió dels entorns escolars ens Arees de protecció de la salut de la infància.-  

 

6.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per substituir la pista de gel per una activitat apta pel clima de la ciutat.-

 

6.3.-     Proposició dels Grups Municipals de JxM i ERC en favor del traspàs integral de Rodalies a la Generalitat de Catalunya.-

 

6.4.-     Proposició del Grup Municipal del PSC per a un pacte de ciutat per exigir el manteniment dels serveis directes de la línia de FGC Manresa-Barcelona sense cap transbordament.

 

7.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 34, 35, 37, 38, 39, 40 i 41, dels dies 12, 19, 26 i 29 de juliol, 23 i 30 d’agost i 6 de setembre, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 30, del 14 de juny de 2022.-

 

10.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 22 de setembre de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: