Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 21 de juliol de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter ordinari, per al dia 21 de juliol de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa (*21*), amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 6, del dia 16 de juny de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9437, de 22 de juny de 2022, sobre adscripció del regidor Josep M. Fius Rubí al Grup Municipal de Junts per Manresa (GM JxM).- (SGR.CTP 15/2022)

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9438, de 22 de juny de 2022, sobre designació del regidor Josep M. Fius Rubí com a vocal titular pel Grup Municipal de JxM a la Comissió Informativa de Territori.- (SGR.CTP 16/2022)

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9439, de 22 de juny de 2022, sobre nomenament del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor delegat de Centre Històric.- (SGR.CTP 17/2022)

 

2.4.-    Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8826, de 14 de juny de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 17/2022).-

 

2.5.-    Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9976, de 4 de juliol de 2022,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 18/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9955, de 4 de juliol de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant el període comprès entre el 7 i el 10 de juliol de 2022, ambdós inclosos.- (SGR.ABS 11/2022)

 

2.7-      Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juny de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Maig 2022. (INT.DON 18/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 10220, de 6 de juliol de 2022, en relació a la formalització del Pla d’Acció de l’Alcalde. (AJT.ACC 01/2022).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al compliment de l’Objectiu de l’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i Objectiu de Deute en l’expedient de modificació del pressupost PRE.MOD 19/2022. (INT.DON 19/2022).-

 

2.10.-   Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 8447, de 8 de juny de 2022, sobre aprovació de la compareixença davant la Sala de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs interposat contra la sentència que desestimava l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central pel qual es va aprovar el POUM. (AJT.DCP 49/2022).-

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

  

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2022. (SGR.CTP 18/2022).-

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim de dedicació i retribucions del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 65/2022).-

 

3.3.-    Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de contractació del servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa. (CON.EXP 25/2022).-

 

3.4.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l’exercici 2021. (INT.CTE 1/2022).-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’anualitat de 2023 a 2022 de la despesa relativa             al segon termini de pagament per la compra de les finques situades dins l’àmbit de Fàbrica Nova. (AJT.DIC 58/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elevació dels percentatges per hacer frente el caràcter plurianual de les despeses derivades del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la cessió de la gestió de l’ús de dos habitatges. (AJT.DIC 61/2022).-

 

4.1.3.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per hacer frente les obres emmarcades en les actuacions “Projecte de rehabilitació de l’Antic  Col·legi de Sant Ignasi”. (AJT.DIC 71/2022).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 2857/2022).-

 

4.1.5.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 19/2022).-

 

4.1.6.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 20/2022).-

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de les Cartes de Serveis de diferents àmbits municipals. (AJT.DIC 63/2022).-

 

 

4.3       Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

4.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini de tres unitats de vehicles per al Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local. (CON.EXE 49/2022).-

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 55/2021).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2020. (CON.EXE 41/2022).-

 

5.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió dels béns adscrits i liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del municipi de Manresa (CON.EXE 59/2022).-

 

5.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM, modificació de la normativa Plantes Baixes. (PLA.POU 3/2021).-

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les ajudes per a la contractació de persones per realitzar treballs a la llar o de cures. (SUB.BCO 25/2022).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

 

7.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mutació demanial a favor de la Generalitat de Catalunya, d’un solar de titularitat municipal situat al carrer Joan Fuster, cantonada amb la Ctra. del Pont de Vilomara, per a la instal·lació d’una Unitat Integrada per a l’atenció a infants i adolescents. (AJT.DIC 52/2022).-

 

7.2       Regidoria delegada d’Esports

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves, temporada esportiva 2022/23 (SUB.BCO 22/2022).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per bonificar el 100 % dels abonaments de l’autobús interurbà de Manresa.

 

8.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’execució de mesures per pal·liar les onades de calor durant l’estiu a la ciutat.-

 

9.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 28, 29, 31, 32 i 33, dels dies 7, 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 24, del dia 17 de maig de 2022.-

 

12.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

13.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 21 de juliol de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: