Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 21 d’abril de 2022


imagen

 

Joan Calmet Piqué, alcalde accidental de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 21 d’abril de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 3, del dia 17 de març de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4019, de 22 de març de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la Presidència de la Junta de Govern Local convocada per al dia 22 de març de 2022, a les 12 h. (SGR.ABS 4/2022).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4971, de 8 d’abril de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel tercer tinent d’alcalde, durant el període comprès entre el 13 i el 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos (SGR.ABS 6/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4290, de 25 de març de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 4/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4263, de 25 de març de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 5/2022).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4137, de 23 de març de 2022, sobre l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini referent al període 2023, 2024 i 2025. (INT.PPT 01/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 25 de març de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Febrer 2022. (INT.DON 10/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, d’1 d’abril de 2022, en relació al compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i Objectiu de Deute en la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021. (INT.DON 11/2022).-

 

2.8.-     Donar compte dels informes de Control Financer del Pla Anual 2021. (INT.PER 2021/3).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de compliment dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. (INT.AUD  2/2022).-

 

2.10.-   Donar compte de l’informe definitiu de control financer de les auditories de comptes dels ens dependents, exercici 2021, de 7 d’abril de 2022. (INT.AUD 1/2022).-

 

2.11.-   Donar compte de l’informe d’auditoria del Registre Comptable de Factures de l’exercici 2021, de 6 d’abril de 2022. (INT.DON 12/2022).-

 

2.12.-   Donar compte de l’Informe Resum Anual de Control Intern, exercici 2021. (INT.DON 13/2022).-

 

 

3.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

3.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desafectació de dos béns de domini públic de l’Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, i la seva declaració com a parcel·les sobreres. (PAT.EXE 23/2022).-

 

3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal d’habitats amb referència a 1 de gener de 2022. (AJT.DIC 26/2022).-

 

3.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 536/2022).-

 

3.1.4    Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per ensenyaments a l’Escola d’Art, i de l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de Grau Professional. (AJT.DIC 28/2022).-

 

3.1.5.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Ajust consolidat. (AJT.DIC 32/2022).-

 

3.1.6.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de la base 4 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2022. (AJT.DIC 33/2022).-

 

3.1.7.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 7/2022).-

 

3.1.8.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 8/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM. Col·lector en l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca. (PLA.POU 1/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 96/2021).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2019. (CON.EXE 97/2021).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga i de la 3a modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals. (CON.EXE 17/2022).-

 

4.1.5.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes i de la relació de preus per minut de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de la Plaça Porxada, per a l’exercici 2022. (CON.EXE 13/2022).-

 

 

 

4.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

            Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. (CON.EXE 46/2022).-

 

 

5.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

5.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc dels Fons de   Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona. (SUB.BCO 12/2022).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió d’ús a favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de titularitat municipal. (PAT.CUS 3/2020).-

 

6.2       Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta d’un local de titularitat municipal, situat a la plaça de Cal Gravat núm. 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent. (PAT.EXE 5/2022).-

 

6.3       Regidoria delegada d’Ensenyament i (*21*)

 

6.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local núm. 29 i una part del local núm. 28, ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat Gedi Gestió i Disseny, SCCL. (PAT.EXE 13/2022).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport al dret a l’autodeterminació del Poble Sahrauí.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal del PSC sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança amb el món local, pel que fa al foment i al finançament de l’Educació de 0-3 anys a Catalunya.-

7.3.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores.-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 11, 12, 14, 15 i 16, dels dies 8, 15, 22 i 29 de març i 5 d’abril, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 8, del dia 15 de febrer de 2022.-

 

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 21 d’abril de 2022
Etiquetado en:                            
× +info?
A %d blogueros les gusta esto: