Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 17 de març de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 3, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de març de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 2, del dia 17 de febrer de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3139, de 8 de març de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la Presidència de la Junta de Govern Local convocada per al dia 8 de març de 2022, a les 12 h. (SGR.ABS 3/2022).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2409, de 22 de febrer de 2022, sobre designació com a lletrats d’aquest Ajuntament, de dues persones adscrites a la Secció de Serveis Jurídics Centrals i de l’Oficina d’Intervenció i d’Impuls Administratiu de l’Activitat Econòmica, i atorgar-los poders per a plets.- (AJT.DCP 27/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2691, de 28 de febrer de 2022, per la qual es declara emergent la contractació del subministrament i instal·lació d’una segona unitat de Firewall o sistema de seguretat perimetral. (AJT.DCP 26/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2991, de 4 de març de 2022, sobre modificació del Pla Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2022. (AJT.DCP 25/2022).-

 

2.5.-     Donar compte del Pla Anual de Control Financer – Exercici 2022, elaborat per la Intervenció Municipal. (INT.DON 5/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2700, de 28 de febrer de 2022, sobre l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021. (INT.LIQ 1/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, d’1 de març de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Gener 2022. (INT.DON 6/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de març de 2022, sobre els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa corresponent a l’exercici 2021. (INT.DON 7/2022).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de març de 2022, sobre resolució de discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la fiscalització de l’exercici 2021. (INT.DON 8/2022).-

 

 

3.         ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 17 de febrer de 2022, referent a la designació de representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. (SGR.CTP 7/2022).-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda 

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització per constituir un dret real d’hipoteca sobre el dret de superfície de la finca de titularitat municipal situada dins l’àmbit del Pla de millora urbana PMU001 Hospital, per a la promoció d’habitatges en règim cooperatiu. (PAT.EXE 7/2022).-

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 02/2022).-

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 03/2022).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions presentades, i aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials i de l’acord d’ordenació concreta del tribut, per a la realització de les obres del Projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer de Sant Andreu. (AJT.DIC 17/2022).-

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del “Pla Especial Urbanístic Equipament del Parc de Bombers a Bufalvent” (PLA.PES 1/2021).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del Pla Parcial dels Comtals (PLA.POU 2/2022).-

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de contractació del contracte administratiu especial per a l’explotació dels locals 7 i 8 de l’altell del mercat municipal de Puigmercadal (CON.EXP 41/2021).-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”. (SUB.BCO 8/2022).-

 

6.2       Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la convocatòria del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2022. (SUB.BCO 6/2022).-

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

7.1.1.   Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla estratègic de l’envelliment i la dependència a Manresa 2022-2026 (OSC.SSO 4/2022).-

 

7.2       Regidoria delegada d’Habitatge

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions a petits propietaris a l’espera de la recuperació possessòria d’habitatges. (SUB.BCO 7/2022).-

 

7.3       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

7.3.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació d’un vial de la ciutat amb el nom de Camí de les Ínyigues (OSC.CUL 1/2022).-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 6, 7, 9 i 10, dels dies 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març de 2022, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 4, del dia 25 de gener de 2022.-

 

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pels Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

(*17*)Imatges relacionades

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 17 de març de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: