Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 16 de juny de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 6, amb caràcter ordinari, per al dia 16 de juny de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 5, del dia 19 de maig de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Presa de possessió del senyor Josep M. Fius Rubí com a regidor de l’Ajuntament de Manresa, que pertany a la llista electoral de Junts per Manresa (JxCat – Junts).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7930, de 27 de maig de 2022, sobre adscripció del regidor del Grup Municipal de Ciudadanos (Cs) i del regidor no adscrit, a les Comissions Informatives Municipals. (SGR.CTP 12/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7491, de 23 de maig de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2022, dins el pressupost municipal vigent (PRE.MOD 14/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8177, de 31 de maig de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2022, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 15/2022).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7809, de 25 de maig de 2022,  sobre delegació expressa a la regidora Roser Alegre Fontanet per autorització d’un matrimoni civil el dia 3 de setembre de 2022.- (SGR.CIV 1/2022).-

 

2.6.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 30 de maig de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Abril 2022. (INT.DON 17/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8537, de 9 de juny de 2022, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde els dies 14 i 15 de juny de 2022.- (SGR.ABS 9/2022).-

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2022-2027. (AJT.DIC 42/2022).-

 

3.2.-    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de la corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. (GM Cs) (SGR.CTP 14/2022).-

 

3.3.-    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de la corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. (GM JxM) (SGR.CTP 13/2022).-

 

3.4.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió del títol de Manresana Il·lustre a Maria Matilde Almendros Carcasona i de la incorporació del seu retrat a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres. (CUL.HON 1/2022).-

 

3.5.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió a títol pòstum, a la senyora Maria Ciuraneta Sannicolas de l’honor de donar el seu nom a la pista poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell Congost. (CUL.HON 2/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb referència a 31 de desembre de 2021. (PAT.VAR 05/2022).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdits a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1850/2022).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2022, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 16/2022).-

 

 

4.2.        Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la derogació del Reglament regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa. (ORD.GEN 2/2022).-

 

4.2.2.    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de garantia del contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral. (CON.EXE 32/2022).-

 

 

5.         ÀREA DE DESNVOLUPAMENT LOCAL

 

5.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases especifiques reguladores per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació i consolidació d’empreses a Manresa i de la minuta del conveni regulador de les condicions per a la seva devolució. (SUB.BCO 19/2022).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

 

6.1       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió d’ús gratuïta d’un solar de titularitat municipal situat al carrer del Pedregar, núm. 4, a favor de la Fundació Privada Cultura i Teatre, i de la minuta del document que regula el contingut i finalitat d’aquesta cessió. (PAT.CUS 3/2021).-

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de les festes locals de Manresa per a l’any 2023. (OSC.CUL 4/2022).-

 

6.2       Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns Vic – Remei, pel que fa a un local planta baixa de propietat municipal situat al carrer de la Verge de l’Alba núm. 5 (immoble anomenat Casa Caritat). (PAT.EXE 22/2022).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per fomentar una millor convivència i veïnatge.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’ampliació de la cobertura arbòria dels carrers de la ciutat.-

 

7.3.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, a petició del Club Esportiu Popular de Manresa, per a la instal.lació d’una pista poliesportiva i un camp de voleibol a l’antiga Pista Castell.-

 

7.4.-     Proposició del Grup Municipal del PSC-CP contra l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges a Manresa.-

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-       Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 22, 23, 25, 26, i 27, dels dies 10, 17, 19, 24 i 31 de maig,  i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 19 del dia 19 d’abril de 2022.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 16 de juny de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: