Ordre del dia del Ple ordinari de l'(*27*) de Manresa de 27 de gener de 2022


imagen

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’(*27*) de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’(*27*) de Manresa, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 27 de gener de 2022, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 12, del dia 23 de desembre de 2021.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-    Presa de possessió del senyor Antoni Josep Valentí Moll com a regidor de l’(*27*) de Manresa, que pertany a la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució núm. 22028, de 20 de desembre de 2021, de la sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, sobre establiment de l’horari de funcionament de les oficines del Registre General de documents de l’(*27*) de Manresa durant el període de Nadal i Reis 2021-2022.- 

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22236, de 22 de desembre de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 48/2021, dins del pressupost municipal de l’exercici 2021. (PRE.MOD 48/2021).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22695, de 30 de desembre de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 49/2021, dins del pressupost municipal de l’exercici 2021. (PRE.MOD 49/2021).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22634, de 29 de desembre de 2021, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la segona tinent d’alcalde, els dies 7, 8 i 9 gener de 2022.-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 21405, de 7 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació d’un sistema de calefacció per a la zona de vacunació del Palau Firal. (AJT.DCP 3/2022).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22029, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra d’actuacions a l’edifici amb accessos oberts, en mal estat i ple de deixalles ubicat al carrer Escodines, núm. 26  (AJT.DCP 1/2022).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22030, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació de les actuacions a l’edifici amb caiguda de parts de voladís de coberta a la Via Sant Ignasi, núm. 31  (AJT.DCP 2/2022).-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22047, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tapiat de tots els accessos als dos edificis, bloc d’habitatges i caseta de guarda en l’àmbit de la planta baixa i planta primera del Grup Els Polvorers, s/n. (AJT.DCP 4/2022).-

 

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22048, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs a l’immoble situat al carrer de Santa Llúcia núm. 12. (AJT.DCP 5/2022).-

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22049, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs a l’immoble situat al carrer Baixada de la Seu núm. 4. (AJT.DCP 6/2022).-

 

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22657, de 30 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació d’una carpa a la Plaça de les Oques, per realitzar proves de detecció de la Covid-19 i  donar suport al CAP Bages. (AJT.DCP 7/2022).-

 

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22658, de 30 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació d’un grup electrogen i d’un sistema de calefacció a la carpa de la Plaça de les Oques, per realitzar proves de detecció de la Covid-19 i donar suport al CAP Bages. (AJT.DCP 8/2022).-

 

2.14.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22693, de 30 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació elèctrica i d’enllumenat a la carpa de la Plaça de les Oques, per realitzar proves de detecció de la Covid-19 i donar suport al CAP Bages. (AJT.DCP 9/2022).-

 

2.15.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22694, de 30 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació del servei de vigilància a la carpa de la Plaça de les Oques, per realitzar proves de detecció de la Covid-19 i donar suport al CAP Bages. (AJT.DCP 10/2022).-       

 

2.16.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 22523, de 28 de desembre de 2021, per la qual es declara emergent la contractació de les actuacions per caiguda de parts de trossos de les cornises dels edificis del carrer Ignasi Domènech Puigcercós, núm. 2, 4, 6, 8, 10 i 12 i Plaça del Sol núm. 8, 9 i 10. (AJT. DCP 11/2022).-

 

2.17.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 392, de 17 de gener de 2022, sobre aprovació del Pla Normatiu Municipal per a l’any 2022. (AJT.DCP 93/2021).-

 

2.18.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de desembre de 2021, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Novembre 2021. (INT.DON 15/2021).-

 

2.19.-   Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte General de les corporacions locals de l’exercici 2019. (INT.DON 1/2022).-

 

 

3.         ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del Ple de 18 de juliol de 2019 sobre creació de la Mesa de Contractació Permanent. (SGR.CTP 8/2021).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació inicial i ratificació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC). (SGR.ENS 1/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública de Manresa. (AJT.DIC 1/2022).-

 

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1      Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de les garanties dipositades en les ampliacions del servei de neteja de les dependències municipals (modificació 1a i 2a) (CON.EXE 4/2022).- 

 

5.1.2.-  Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 27 de desembre de 2021, referent a l’aprovació del règim tarifari del servei públic del transport urbà de viatgers per a l’exercici 2022. (AJT.DIC 4/2022).-

 

5.1.3.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Direcció General d’Administració Local, i ratificació, si escau, pel Ple de l’(*27*), dels acords per a l’adquisició directa, a títol de compravenda, de les finques resultants núm. 5 i 6, i del dret de superfície de les resultants núm. 14 i 18, totes elles situades dins l’àmbit del Pla especial Fàbrica Nova, de Manresa, propietat de Criteria Caixa, SAU. (AJT.DIC 6/2022).-

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

            Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja viària del municipi de Manresa. (CON.EXP 53/2021).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1       Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages. (OSC.DCI 10/2021).-

 

6.2       Regidoria delegada d’Esports

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les tarifes per a l’accés dels usuaris del Complex esportiu de les Piscines Municipals, corresponents a l’exercici 2022. (CON. EXE 109/2021).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició dels Grups  Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs per a la commemoració del Dia Mundial de la Sida l’1 de desembre.-

7.2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 57, 58, 60 i 1, dels dies 14, 21 i 28 de desembre de 2021 i 11 de gener de 2022,  i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 53, del dia 16 de novembre de  2021.-

 

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per l’(*27*) de Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple ordinari de l'(*27*) de Manresa de 27 de gener de 2022
Etiquetado en:                            
× +info?
A %d blogueros les gusta esto: