Ordre del dia del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Manresa del 2 de desembre de 2022


(*2*)

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Atesa la impossibilitat de portar a aprovació inicial el Pressupost municipal per a l’exercici 2023 en el passat Ple ordinari del mes novembre, per la falta d’informació sobre diferents aspectes necessaris per a la seva elaboració (participació en els ingressos de l’Estat, contingut definitiu de les accions a realitzar a través d’ajuts d’altres Administracions, algunes resolucions dels fons Next Generation i altres) i la conveniència de disposar del pressupost aprovat definitivament al més aviat possible, perquè entri en vigor els primers dies de l’any 2023, es proposa la convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple de la Corporació.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 11, amb caràcter extraordinari, per al dia 2 de desembre de 2022, a les 11 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial,  amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

  1. I.                      PART DISPOSITIVA

 

1.         Qüestions de Presidència

 

1.1.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 24 de novembre de 2022, en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2023. (INT.DON 30/2022).-

2.         Alcaldia Presidència

 

2.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost general de l’Ajuntament de Manresa i de les seves Bases d’execució per a l’exercici 2023. (AJT.DIC 121/2022).-

 

3.         Àrea de Serveis Generals

 

3.1       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla del personal al servei de la corporació per a l’any 2023. (AJT.DIC 115/2022).-

 

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Ordre del dia del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Manresa del 2 de desembre de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: