Crònica del ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 21 de juliol de 2022


El ple va aprovar la contractació d’un servei d’informadors ambientals per fer difusió i seguiment de la implantació del nou model de recollida de residus de Manresa, així com una campanya de comunicació a la ciutadania. També es van aprovar les bases reguladores de la propera convocatòria d’ajudes per contractar persones per realitzar treballs a la llar o de cures. A més, es va aprovar de forma inicial, la modificació puntual del POUM pel que afecta a la normativa de plantes baixes, amb l’objectiu d’esmenar les mancances de la regulació actual, mantenir els usos residencials existents i potenciar els usos terciaris.

imagen

El ple ordinari del mes de juliol, celebrat aquest dijous dia 21, es va iniciar amb la lectura per part de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, de la declaració del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages per l’incendi forestal del Pont de Vilomara. La declaració demana canvis legislatius per solucionar els dèficits urbanístics de les urbanitzacions i agraeix públicament l’esforç i la dedicació a tots els cossos de seguretat i emergències que han col·laborat en l’extinció dels incendis i la cura que han tingut a persones, boscos i immobles. Els grups del consistori van mostrar també tot el suport a les persones damnificades.

Tot seguit es va informar de modificacions de partides per l’acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona (5.088,81 euros per a la Digitalització i Condicionament d’Equipaments Esportius i 1.802,28 euros per a la Dinamització de l’Activitat Física i l’Esport Local); i d’una subvenció de 30.000 euros per a l’adquisició de novetats editorials en català destinades a les biblioteques del Casino i de l’Ateneu. També es va informar d’una modificació de crèdit de 19.327,07 euros per finançar la coordinació de l’Oficina Jove.

També es va informar de modificacions de crèdit per l’acceptació de vuit subvencions més de la Diputació de Barcelona: una subvenció de 14.900 euros per a accions de caràcter europeu i internacional dels ens locals; una de 12.000 euros per al Festival Tocats de Lletra; una de 4.000 euros per a Projectes Culturals; una de 8.000 euros per al projecte CulturaMENT; una de 3.000 euros per a actuacions i projectes estratègics per als museus; una de 7.000 euros per a activitats de la Xarxa de Museus Locals, una de 3.635,07 euros per a memòria democràtica; i una de 27.222,60 euros per al Programa Magnet i per a l’Escola de Música Municipal.

Pel que fa als dictàmens, els primers punts corresponien a l’àrea d’Alcaldia – Presidència, el primer dels quals la modificació, per unanimitat, de la data del proper ple de setembre, que serà el quart dijous de mes (22 de setembre), per tal que hi hagi temps, tornant del mes d’agost, per fer les comissions informatives i la preparació del ple. També es va aprovar el règim de dedicació i retribucions del regidor Josep M. Fius Rubí, que va prendre possessió el ple anterior en substitució de Claudina Relat Goberna, i que és el nou titular de la cartera del Centre Històric. El règim de dedicació serà parcial i l’import mensual brut serà de 2.609,67 euros. Es va aprovar amb els vots a favor del govern d’ERC i Junts per Manresa (JxM) i l’abstenció de la resta de grups (PSC, Fem Manresa, C’s i el regidor no adscrit Miquel Cerezo (*21*)).

A continuació, es va aprovar el plec de clàusules, la memòria i l’expedient de contractació del servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa. L’expedient preveu la contractació durant cinc anys d’un servei d’informadors ambientals, que informin i facin seguiment de la participació dels ciutadans en el nou servei. També preveu la contractació, durant quinze mesos, d’una campanya de comunicació adreçada tota la ciutadania. El pressupost total de licitació és de 2.593.909,70 euros, IVA inclòs. Aquest punt es va aprovar amb els 16 vots a favor d’ERC, JxM i el regidor Cerezo, els 3 vots en contra de Fem Manresa i les 5 abstencions de PSC i C’s.

El ple municipal va seguir amb l’aprovació, amb els 15 vots a favor de l’equip de govern i 9 abstencions de la resta de grups, del Compte General del Pressupost de l’exercici de 2021, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament.

Tot seguint es van discutir els dictàmens de l’àrea de Serveis Generals. En primer lloc, es va aprovar, amb 21 vots a favor d’ERC, JxM, PSC, C’s i el regidor no adscrit i 3 abstencions de Fem Manresa, la modificació de la distribució de la despesa plurianual per la compra de les finques situades dins l’àmbit de la Fàbrica Nova, sense modificar l’import total. La modificació queda distribuïda així: 5.836.316,90 euros per a l’any 2021 (ja liquidat) i 4.863.683,10 euros per al 2022.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat elevar els percentatges per hacer frente el caràcter plurianual de les despeses del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la gestió de l’ús de dos habitatges. Seguidament, també es va autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a les obres de rehabilitació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, que correspon als acabats i nous accessos, així com la distribució de la despesa següent: 35.000 euros per al 2022 i 1.582.473 euros per al 2023. En aquest cas, es va aprovar per 15 vots a favor (de l’equip de govern) i 9 abstencions (de la resta de grups).

El següent punt de l’ordre del dia feia referència al reconeixement de pagaments de crèdits a proveïdors que han prestat serveis a l’Ajuntament, concretament de tres procuradors, amb els 15 vots a favor d’ERC i JxM i l’abstenció de la resta de regidors presents.

Seguidament, es van aprovar en un mateix punt de l’ordre del dia modificacions de crèdit per a diferents departaments, les més rellevants de les quals són les següents: el segon pagament de les finques de la Fàbrica Nova (4.863.683,10 euros); hores extraordinàries de la Policia Local del 2022 i compensació d’hores a personal municipal (285.000 euros); el pla d’estabilització de personal interí (122.136,44 euros); la compra d’un nou marcador electrònic al Nou Congost per exigència de l’ACB (55.000,71 euros); el servei de neteja d’edificis municipals (89.655,15 euros) i el subministrament d’energia elèctrica (388.944 euros). Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar per 15 vots a favor d’ERC i JxM, 6 abstencions del PSC, C’s i el regidor Cerezo, i 3 vots en contra de la CUP.

El següent punt de l’ordre del dia va ser específicament una modificació de crèdit de 7.830,28 euros per a l’adquisició d’una màquina de renovació d’aire al dispensari municipal del Xup, aprovada per unanimitat.

A continuació, es va aprovar, amb els 15 vots a favor de l’equip de govern i 9 abstencions de la resta de grups, les Cartes de Serveis de diferents àmbits municipals, l’instrument per informar la ciutadania sobre els serveis que tenen encomanats i els compromisos de qualitat. Les Cartes aprovades ahir són dels àmbits de comerç i fires, cultura, emprenedoria i empresa, ensenyament, esports, intervenció, ocupació, participació ciutadana, tresoreria, turisme i projecció de ciutat i universitats.

El ple va aprovar a continuació la pròrroga del contracte d’arrendament de tres vehicles híbrids per a la Policia Local, amb els 16 vots a favor d’ERC, JxM i C’s i l’abstenció de la resta de grups. La quota anual dels tres vehicles és de 31.881,56 euros.

Tot seguit es van discutir els assumptes de les àrees de Territori, Desenvolupament Local i Drets i Serveis a les Persones. En primer lloc, es va aprovar liquidar la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió del servei de transport urbà, corresponent a dues anualitats, el 2019 i el 2020. L’any 2019, l’import aprovat a satisfer per part de la concessionària Manresa Bus SA, a favor de l’Ajuntament, és de 18.056,90 euros. En el cas del 2020, l’import a satisfer a la concessionària és de 402.305,32 euros. En tots dos casos, l’aprovació va ser per 15 vots a favor del govern municipal i 9 abstencions de la resta de regidors.

També es va aprovar la liquidació, per 15 vots a favor d’ERC i JxM i 9 abstencions de la resta de grups, el servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública corresponent als anys 2020, 2021 i 2022 (aquest últim, en data fins a 14 de febrer), amb un saldo global de 420.016,67 euros, IVA inclòs, a favor de l’entitat mercantil adjudicatària, Estacionamientos y Servicios. En el mateix punt, es va aprovar el retorn a l’Ajuntament de dues grues adscrites al servei de retirada de vehicles i la liquidació de 27.093,70 euros.

A continuació, es va aprovar de forma inicial, per unanimitat, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pel que afecta a la normativa de plantes baixes. La modificació pretén esmenar les mancances que s’han advertit en relació a la regulació de l’habitatge en planta baixa, especialment a la zona d’ordenació oberta i a la zona d’ordenació de volums, de forma coherent amb les regulacions específiques d’ús residencial existents a la resta de zones residencials regulades pel POUM, i amb la voluntat de mantenir aquells usos residencials existents, però també amb l’objectiu de potenciar els usos terciaris situats a les plantes baixes d’aquestes zones.

Seguidament, es va aprovar de forma inicial les bases reguladores de les ajudes per a contractar persones per realitzar treballs a la llar o de cures. La dotació pressupostària d’aquestes ajudes durant l’any 2022, pendents de convocatòria, serà de 15.975 euros. Tots els grups municipals hi van votar a favor.

D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat cedir a la Generalitat el solar municipal situat a la cantonada entre el carrer Joan Fuster i la carretera del Pont de Vilomara, per instal·lar-hi la unitat Barnahus, un servei d’atenció a infants i adolescents que han partit abusos sexuals. També es va aprovar per unanimitat, de forma inicial, les bases reguladores i la convocatòria per atorgar subvencions a entitats i clubs esportius locals per desenvolupar programes d’inclusió esportiva d’infants i joves, per a la temporada 2022-23. L’import inicial que es preveu destinar és de 18.000 euros.

Es va penetrar aleshores a l’apartat de proposicions. El debat es va iniciar amb la proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per bonificar els 100% dels abonaments de l’autobús urbà interurbà de Manresa, coincidint amb la vigència de la bonificació acordada pel govern de l’estat dels abonaments de Renfe. La proposició va ser rebutjada pels 17 vots d’ERC, JxM, C’s i el regidor no adscrit, mentre que el PSC i Fem Manresa hi van votar a favor.

La segona proposició debatuda, presentada també per Fem Manresa, demanava un conjunt de mesures per pal·liar les onades de calor durant l’estiu a la ciutat, entre les quals oferir accés gratuït a les piscines municipals. La proposició va ser rebutjada pels 15 vots en contra d’ERC i JxM, i 6 abstencions de PSC, C’s i el regidor no adscrit, mentre que els 3 regidors de Fem Manresa hi van votar a favor. Finalment, es aprovar una esmena de substitució d’ERC i JxM, que es va enriquir amb una altra esmena del PSC, i que estableix les següents mesures: informar la població dels espais a la ciutat com a refugis climàtics, disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals (d’accés gratuït), i assegurar que totes les fonts de la ciutat estan obertes. La proposició també requereix el govern municipal informar de les actuacions fetes per pal·liar l’onada de calor, mentre que l’esmena del PSC estableix que es doni a conèixer als grups el protocol ja establert al PAESC (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per pal·liar les onades de calor.

Posteriorment, els grups municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa van presentar al ple una moció de condemna dels fets ocorreguts a la tanca de Melilla el 24 de juny passat i en defensa dels drets humans, alhora que es condemna la corresponsabilitat dels governants espanyols i s’insta el govern de l’estat a investigar els fets. La moció va ser aprovada pels 15 vots dels grups promotors, 5 vots en contra de PSC, C’s, i l’abstenció del regidor no adscrit.

El Ple va finalitzar amb la resposta del govern a dues preguntes, una de Fem Manresa que feia referència a la problemàtica de la falta de pressió d’aigua al parc de Bombers de Manresa; i una altra del grup del PSC sobre l’assessorament d’un consultor extern per part del govern en la negociació del conveni col·lectiu.

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Crònica del ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 21 de juliol de 2022
Etiquetado en:                            
A %d blogueros les gusta esto: